Historie

De oprichting van gymnastiekvereniging “De Halter”.

In het jaar 1922 was aan de zuivelfabriek “Rosita” als eerste kaasmaker werkzaam dhr. Nic Volger, afkomstig uit Stompetoren. Het gebeurde op een uitvoering van de geheelonthouders, toen dhr. Cor Schimmel en dhr. Zeilemaker met elkaar stonden te praten en dhr. Volger zich bij hen voegde en letterlijk zei:

“Kennen we hier in Twisk gien gymnastiekvereniging oprichten?”

De heren hadden elkaar aangekeken en maakten elkaar duidelijk hiervoor wel te voelen. Er werd die avond besloten dat de dhr. Zeilemaker de brief zou schrijven en de dhr. Schimmel zou deze aan de boom bevestigen.
De vergadering werd gehouden in de voorzaal van het cafe en de belangstelling was boven verwachting.
De organisatie van die avond was in handen van dhr. Zeilemaker. In principe werd die avond besloten tot oprichting.
De volgende vergadering vond plaats op vrijdag 28 april 1922. Deze vergadering werd gehouden in de kolfbaan van het “Zwarte Paard”, cafehouder was dhr. Nierop. De belangstelling was nog groter dan de vorige keer, op deze avond werd met algemene stemmen tot oprichting van een gymnastiekvereniging besloten. De heer Schimmel nam de voorzittersplaats in, vice voorzitter werd dhr. K. Stam, secretaris werd dhr.Zeilemaker en penningmeester dhr. Volger, 2de penningmeester dhr. L. Wurkum, leden van het bestuur werden de dames L. Timmerman en C. van Slooten (datzelfde jaar opgevolgd door Mej. V. Bruin).

De Naam:

De heer Volger: “Laten we de vereniging De Halter noemen”. Iedereen was het met hem eens en zo kwam gymnastiekvereniging “De Halter” tot stand. Die avond gaven 30 personen zich op als lid.

De oprichting van de “Twisker Football Club”.

In Twisk werd omstreeks het jaar 1920 voor het eerst gevoetbald. Van 1920 tot ongeveer 1925 functioneerde op het sportieve vlak Nut en Ontspanning. Het voetbal werd volop ondersteund door dokter Demmers en de dominee van de Doopsgezinde gemeente van Twisk, A. Keuter. Deze gestudeerde mensen hadden elders volop kennis gemaakt met de sport (en wellicht zelfs beoefend) en propageerden deze volop in hun nieuwe standplaats. Op 21 september 1926 werd de laatste vergadering van Sportclub N.E.O. besloten tot liquidatie der Vereeniging. In het jaar 1930 werd een nieuwe poging ondernomen. Een aantal jongens van een jaar of elf, twaalf gingen met een lijst rond door het dorp om steun te verkrijgen voor een nieuw op te richten voetbalclub. De jongeren werden gesteund en ook ouderen werden enthousiast om een balletje te gaan trappen. Onder leiding van de heren J. Rempt, A. Bobeldijk en P. Rietvink kreeg het voetbal in Twisk gestalte. Op 30 juni 1930 werd de club officieel opgericht en kon het door de jeugd opgehaalde geld worden besteed om doelpalen en een bal te kopen. Als naam werd gekozen T.F.C. (Twisker Football Club), een naam met allure, die de club vooral voor de oorlog zou uitdragen.

DE OPRICHTING.

Omdat zowel Gymnastiek Vereniging “De Halter” als Voetbal Vereniging “T.F.C.” van bloedarmoede dreigden te verdwijnen, werd in 1940 besloten samen door te gaan als nieuwe Vereniging, genaamd:

‘DE TWISKER SPORT VEREENIGING’.

De oprichtingsvergadering:
Notulen der vergadering van leden der Voetbalvereeniging T.F.C. en van de Gymnastiekvereeniging “De Halter” gehouden
op 21 augustus 1940 des nam 8.30 uur in Cafe “Het zwarte Paard”. Aanwezig 38 personen.