Contributie Twisker Sport Vereniging

Seizoen 2020 – 2021.

Jeugd 0 t/m 6 jaar€ 45,00
Jeugd 7 t/m 12 jaar€ 90,00
Jeugd 13 t/m 17 jaar€ 111,00
Senioren Voetbal – € 165,00
Senioren Darts€ 63,00
Kleutergym€ 107,00
Gymnastiek – € 129,00
Fun Jump€ 129,00
Ondersteunend Lid€ 39,00
Donateur€ 10,00
(PEILDATUM LEEFTIJD IS 1 JULI 2019)

Toelichting/Informatie:

Voor elke aanmelding moet een apart formulier worden ingevuld.

Tweede en volgende sport:

Indien een lid aan het begin van het jaar ingeschreven staat voor meer dan één sport, dan is de contributie voor de tweede sport 50% van de hier bovengenoemde bedragen (hierbij geldt dat de sport met de hoogste contributie altijd als eerste sport wordt beschouwd). Voor een exacte berekening kunt u altijd nadere informatie opvragen bij de penningmeester van TSV.

Lidmaatschap:

Met deze aanmelding word je lid van de Twisker Sport Vereniging. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt automatisch met één jaar verlengd. Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministrateur. Als een persoon in de loop van het jaar lid wordt dan wordt de contributie een percentage (tot 1 oktober 100%, tot 1 januari 75%, tot 1 april 50% en tot 1 juli 25%) van de jaarlijkse contributie (hierbij vervallen de overige regels).

Contributie:

Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Naast de contributie kunnen ook de kosten voor gele of rode kaarten via de machtiging worden geïnd. Mocht je eens betalingsproblemen hebben, neem dan contact op met de penningmeester. De contributie zal door Club Collect worden geïnd en worden overgemaakt naar TSV.

Regels en afspraken bij lidmaatschap:

De gegevens, vermeld op het aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging.

Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier geef je toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als KNVB-lid. Je verklaart ook dat je er mee bekend bent, dat de KNVB deze gegevens gebruikt voor acties van KNVB-sponsors en dat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld voor onderzoeksactiviteiten.

Als lid van de Twisker Sport Vereniging ben je verplicht je te houden aan de door de vereniging vastgestelde gedragscode en de daarin opgenomen gedragsregels. Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier geef je aan dat je bekend bent met de inhoud van de gedragscode, zoals die op de website staat.

Je bent vrijwillig lid van de Twisker Sport Vereniging, maar dat lidmaatschap is niet vrijblijvend.

Opzeggingen:

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het lidmaatschap (en daarmee ook de contributieverplichting) wordt elk jaar stilzwijgend verlengd indien niet voor 1 juni is opgezegd (mondeling bij de begeleider(-ster) en schriftelijk bij de ledenadministrateur).